Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Opravy v atriu vchodu 28

Od 14.4.2020 po dobu cca 4 týdnů budou probíhat opravy atria vchodu 28, ve kterém bylo zjištěno zatékání do garáží ve větší míře než v atriu 32. Pokud budou aplikované postupy vést k výraznému omezení nebo eliminaci průsaku vody do garáží, budou v dalším roce provedeny i ve druhém atriu. Práce bude provádět firma Kabele, na stavbě bude přítomen technický dozor a postupy jsou navržené autorizovaným inženýrem p. Kubinou.

Předzahrádky budou propojené odvodňovacím svodem k nejbližším vpustím v trávě. Základový beton, do kterého je založen obrubník            k dlažbě, bude dle potřeby částečně odstraněn, aby mohla voda z předzahrádky vytékat a vsakovat se do drenážního svodu. Na každé předzahrádce se provede výkop cca 1 m široký podél plotu, případně budou lokálně opraveny vady v hydroizolaci. V místě zvýšeného krytí dilatace se překážka sníží tak, aby voda mohla odtékat do drenážního svodu.

Jakékoliv stromky, které budou v předzahrádkách růst volně, je třeba přesadit do květináčů nebo kontejnerů. Během stavebních prací bude zakázán přístup do atria kvůli zvýšenému nebezpečí úrazu, omezení pro jednotlivé předzahrádky budou minimalizována s ohledem na nutné provedení drenážních svodů. Zasahovat se bude jen do travnatých částí předzahrádek, dlažba zůstane nedotčena.

Prosím o laskavou součinnost všechny obyvatele předzahrádek. V případě dotazů kontaktuje prosím správu domu – tel. 602 465 057.

Děkujeme.

Správa domu a výbor SVJ