Kaskády Barrandov 2 - Společenství vlastníků

Výsledky sond z atrií a další navrhovaný postup

Vyhodnocení provedených sond v atriích

 1. Souvrství s trávou neumožňuje rychlé odtékání vody z plochy, skladba ji spíše zadržuje
 2. Téměř nulový spád podloží nijak nepřispívá ke zrychlenému odtoku vody ke vtokům
 3. Prorůstání kořínků vegetace může vést k netěsnosti hydroizolace a k zátekům do garáží
 4. Kontejnery se stromy: květináče nemají obvodové odtoky, pravděpodobně otvor bude ve dně – ještě bude ověřeno
 5. Založení zídek: voda odtéká jen velmi pomalu pod zídkami mezi předzahrádkami a plochou atria
 6. Založení obrubníků v předzahrádkách: jsou založeny na celou délku a výšku do betonu a to až k příčným zídkám, voda nemá kam odtékat. Překážku pro odtok vody z prostoru předzahrádky způsobuje i zvednutá hydroizolace přes dilatační profil v desce stropu nad garážemi. Obě dvě přehrazení odtoku způsobují masivní zadržení vody ve jmenované části. Navíc její vzedmutí přes přelivné hrany může někde pod plechováním opět vést k zatékáním do garáží.
 7. Typ hydroizolace: natavovaný asfaltový izolační pás – NAIP
 8. Padání nečistot do odtoků: zjištěno, ale ne v masivní míře

 

Navrhovaný další postup

 1. Atrium vchodu 32 uvést do původního stavu, zasypat sondy – toto atrium bude sloužit jako srovnávací atrium po dobu ca 1 roku k druhému atriu. Zde  bude provedeno prokopání drenážního kanálku u sondy z nejvíc zamokřené předzahrádky a bude využito již částečně vykopaných míst pro odvod vody směrem k vpusti v zeleni.

 1. V atriu vchodu 28 na předzahrádce je třeba zajistit odstranění túje a dalších dřevin, přitom zjistit maximálně informací o skladbě izolace v místě těchto dřevin a progrese prorůstání kořenů mezi plechováním a hydroizolací.

 2. Všechny předzahrádky atria 28 propojit odvodňovacím svodem k nejbližším vpustím v tráv. Základový beton, do kterého je založen obrubník k dlažbě, bude dle potřeby na jednom dvou místech částečně odstraněn, aby mohla voda z předzahrádky vytékat pod obrubníkem a mohla se vsakovat do drenážního svodu.

 3. V místě zvýšeného krytí dilatace zkusit snížit tuto překážku vytvořenou hydroizolací v předzahrádkách tak, aby voda mohla odtékat a mohla se vsakovat do drenážního svodu.

 4. V předzahrádkách zjistit, kde končí oplechování a hydroizolace pod ní a je-li překrytí dostatečné.

 5. Pokud informace o progresi kořenů při odstranění túji a dřevin z předzahrádky nebudou dostatečné, bude nutné vyjmout jeden strom   z kontejneru s maximální opatrností a zjistit požadované informace.

  O dalším postupu budete informováni.

  Správa domu a výbor SVJ